Ekspertyzy przyrodnicze, karty informacyjne przedsięwzięcia

Ekspertyzy przyrodnicze, karty informacyjne przedsięwzięcia

500 8,000

Ekspertyzy przyrodnicze. Inwentaryzacje, monitoring przyrodniczy, zerowy, środowiskowy, inwestycyjny. Waloryzacja terenu, ocena obszarów chronionych, ekosystemów i siedlisk. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy inwestycji liniowych, hydrotechnicznych i kubaturowych.
Specjalizacje: zoologia, astakologia, bentologia, malakologia, herpetologia, hydrobiologia, ichtiologia, teriologia, ornitologia, chiropterologia. Zwierzęta, mięczaki, owady, bezkręgowce wodne, lądowe, ślimaki, płazy, gady, węże, żaby, żółwie, ryby, ssaki, ptaki, nietoperze, siedliska.
Przegląd budynków i drzew – ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne przy termomodernizacji budynków lub wycince. Uzyskiwanie decyzji derogacyjnych na odstępstwa od zakazów wobec gatunków chronionych: przenoszenie, likwidacja.
Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (uzyskiwanie). Karta informacyjna przedsięwzięcia KIP, Ocena habitatowa, tj. oddziaływania na obszar Natura 2000.
Badania indeksów ekologicznych rzek (makrozoobentos MMI PL, EFI+). Badania ryb metodą elektropołowów.
Wyszukiwanie i zwalczanie pilotażowe inwazyjnych gatunków obcych IGO/GO w zakresie bezkręgowców (rak pręgowaty, kraby, racicznica). Odłowy herpetofauny (żółw ozdobny). Odławianie ryb metodą elektroodłowów (czebaczek amurski). Odstrzał interwencyjny, redukcyjny gatunków inwazyjnych (jenot, szop pracz), konfliktowych (kormorany, wydry, dziki, bobry – na podstawie odpowiednich decyzji).
Pobieranie eDNA, iDNA z przekazaniem do laboratorium Zleceniodawcy. Wsparcie projektów ekologicznych i biogeograficznych, inwestycji ukierunkowanych na czynną ochronę przyrody i różnorodności biologicznej (bioróżnorodność), opracowanie dokumentacji w formatach GIS.

Leave a Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

500 8,000